فرآیند کاری ما

کسب‌وکارهای فناورانه‌ای که در فاز توسعه محصول یا توسعه مقیاس قرار داشته و در مسیر خود نیاز به مرحله مشارکت با سرمایه‌گذار رسیده‌اند، عموماً در دو مرحله زیر توسط سرمایه‌گذاران خطرپذیر ارزیابی می‌شوند.

  • مرحله اول: ارزیابی اولیه

در این مرحله، میزان شناخت فناور از ملزومات توسعه ساختارمند یک کسب‌وکار بررسی شده و هدف اصلی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق حذف طرح‌های نابالغ است، بصورتیکه عموماً بین 2 تا 5 درصد از طرح‌ها از سد این مرحله عبور می‌کنند.

  • مرحله دوم: ارزیابی موشکافانه

در این مرحله، طرح‌های با اولویت بالا، بصورت عمیق از سوی سرمایه‌گذار واکاوی شده و برنامه توسعه کسب‌وکار، صحت مفروضات ادعایی و کیفیت محاسبات تیم فناور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. درصورت عبور موفق طرح از این مرحله، مدل مشارکت با سرمایه‌گذار، شروط و مسیر همکاری، نحوه خروج سرمایه‌گذار و … به توافق طرفین خواهد رسید.

تجربه افرا نشان می‌دهد که عدم تسلط فناوران به ابعاد بازار فناوری و همچنین وجود نواقص اصولی در برنامه توسعه کسب و کار یا ساختار تیم، اصلی‌ترین چالش سرمایه‌گذاران خطرپذیر در اعتماد به مجموعه‌های فناور است. از این رو افرا به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه مدیریت تکنولوژی، در تلاش است تا با حساسیت خاصی، فرایندی مشابه با آنچه بین فناور و سرمایه‌گذار می‌گذرد را با تیم فناور طی نموده و احتمال جذب سرمایه توسط تیم‌های فناور مستعد را افزایش دهد. این مسیر از دو فاز زیر تشکیل می‌گردد.

  • فاز اول: تکمیل طرح توجیهی

هدف، تکمیل مطالعات توجیه‌پذیری و رسیدن به یک طرح کسب و کار رشدپذیر و قابل دفاع است، تا با آماده‌سازی حداکثری فناور، امکان ورود به جلسات مذاکره با سرمایه‌گذار فراهم شده و احتمال رد شدن طرح از سوی سرمایه‌گذار کاهش یابد.

  • فاز دوم: مشاوره سرمایه‌پذیری

هدف، پیشبرد مذاکرات اصولی با سرمایه‌گذار، دفاع از طرح توجیهی استاندارد، طراحی جزئیات یا اعمال ملاحظات اختصاصی طرفین (نظیر مدل‌های ارزشگذاری مدنظر، حدود امتیازات اعطایی از سوی فناور، نوع و نحوه اعطای سرمایه نقدی یا سرمایه هوشمند از سوی سرمایه‌گذار و برنامه اجرایی مشارکت) در مسیر مذاکرات تا رسیدن به نقطه جذب سرمایه است.

فلوچارت زیر بصورت خلاصه مسیر همکاری افرا و فناور را نشان می‌دهد. بخش‌های سبز زنگ توسط فناور، بخش‌های نارنجی رنگ توسط افرا و بخش‌های آبی رنگ بصورت مشترک انجام خواهد شد.

Picture3

سوابق کاری افرا

0
تعداد ارزیابی موشکافانه طرح کسب و کار
0
تعداد ارزیابی اولیه طرح کسب و کار فناورانه
0
تعداد میز مشاوره جذب سرمایه
0
تعداد قرارداد تدوین طرح‌توجیهی کسب و کار
0
تعداد سرمایه‌گذاران حاضر در شبکه افرا
0
تعداد قراردادهای تحقیقات بازار و تحلیل فرصت فناوری
0
مبلغ جذب سرمایه موفق برای مخاطبین افرا (میلیارد تومان)