نیازهای فناورانه شرکت فراب در حوزه آب و انرژی اعلام گردید