رویداد ارائه نیازهای فناورانه شرکت فراب برگزار می شود