جذب سرمایه 20 میلیارد تومانی توسط ایوان فناوری و نوآوری افرا