آغاز همکاری افرا و آزمایشگاه تحقیقات کسب و کار دانشگاه تهران