دسته

اخبار سرمایه گذاری

اخبار سرمایه گذاریسرمایه‌گذاری

برگزاری یازدهمین میز خدمت سرمایه‌گذاری

میز خدمت سرمایه‌گذاری با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی در تاریخ 27 شهریور ماه 1401 توسط ایوان فناوری و نوآوری افرا با حمایت پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد. میز سرمایه‌گذاری، خدمتی است که در قالب خدمات تخصصی مشاوره به…
شهریور 22, 1401
اخبار سرمایه گذاریسرمایه‌گذاری

رویداد مشاوره جذب سرمایه

فرآیند جذب سرمایه، فرآیند سخت و پیچیده‌ای است اما این مسیر  می‌تواند با مشاوره تسهیل گردد. رویداد مشاوره جذب سرمایه با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ تخصصی در تاریخ 29 شهریور ماه 1401 توسط ایوان فناوری و نوآوری افرا با حمایت…
شهریور 22, 1401
اخبار افرااخبار سرمایه گذاریسرمایه‌گذاری

دهمین میز خدمت سرمایه‌گذاری

میز خدمت سرمایه‌گذاری با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای به صورت تخصصی، توسط ایوان فناوری و نوآوری افرا و با حمایت و حضور پارک فناوری پردیس در تاریخ 30مراد ماه 1401 برگزار خواهد شد. میز سرمایه گذاری، بستری را فراهم کرده…
مرداد 22, 1401
اخبار سرمایه گذاریسرمایه‌گذاری

نهمین میز خدمت سرمایه‌گذاری

میز خدمت سرمایه‌گذاری با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای به صورت تخصصی، توسط ایوان فناوری و نوآوری افرا و با حمایت و حضور پارک فناوری پردیس در تاریخ ۲۶ تیر ماه 1401 برگزار خواهد شد. میز سرمایه گذاری، بستری را فراهم…
تیر 18, 1401
اخبار سرمایه گذاریسرمایه‌گذاری

میز خدمت سرمایه گذاری

میز خدمت سرمایه‌گذاری با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی در تاریخ 29 خرداد ماه 1401 توسط ایوان فناوری و نوآوری افرا با حمایت پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد. میز سرمایه‌گذاری، خدمتی است که در قالب خدمات تخصصی به شرکت‌های…
خرداد 22, 1401
اخبار سرمایه گذاریسرمایه‌گذاری

هشتمین میز خدمت سرمایه‌گذاری

میز خدمت سرمایه‌گذاری با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1401 توسط ایوان فناوری و نوآوری افرا با حمایت پارک فناوری پردیس برگزار خواهد گردید. میز خدمت در قالب خدمات تخصصی اداره کل سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی فناوری…
اردیبهشت 10, 1401
سرمایه‌گذاری

برگزاری میز خدمت سرمایه‌گذاری

میز خدمت سرمایه‌گذاری با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای در تاریخ 1 اسفند ماه 1400 توسط ایوان فناوری و نوآوری افرا با حمایت پارک فناوری پردیس برگزار خواهد گردید. میز خدمت سرمایه‌گذاری در قالب خدمات تخصصی اداره کل سرمایه گذاری و…
بهمن 25, 1400
سرمایه‌گذاری

برگزاری میز خدمت سرمایه‌گذاری

میز خدمت سرمایه‌گذاری با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای در تاریخ 3 بهمن ماه 1400 توسط ایوان فناوری و نوآوری افرا با حمایت پارک فناوری پردیس برگزار خواهد گردید. میز خدمت سرمایه‌گذاری در قالب خدمات تخصصی اداره کل سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی…
دی 20, 1400
سرمایه‌گذاری

برگزاری میز خدمت سرمایه‌گذاری

پوستر میز خدمت سرمایه‌گذاری میز خدمت سرمایه‌گذاری با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای در تاریخ 5 دی ماه 1400 توسط ایوان فناوری و نوآوری افرا با حمایت پارک فناوری پردیس برگزار خواهد گردید. میز خدمت سرمایه‌گذاری در قالب خدمات تخصصی اداره…
آذر 27, 1400
سرمایه‌گذاری

برگزاری میز خدمت سرمایه‌گذاری

میز خدمت سرمایه‌گذاری با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای در تاریخ 7 آذر ماه 1400 توسط ایوان فناوری و نوآوری افرا با حمایت پارک فناوری پردیس برگزار خواهد گردید. میز خدمت سرمایه‌گذاری در قالب خدمات تخصصی اداره کل سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی…
آبان 30, 1400
سرمایه‌گذاری

برگزاری میز خدمت سرمایه‌گذاری

میز خدمت سرمایه‌گذاری با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای در تاریخ 9 آبان ماه 1400 توسط ایوان فناوری و نوآوری افرا با حمایت پارک فناوری پردیس برگزار خواهد گردید. میز خدمت سرمایه‌گذاری در قالب خدمات تخصصی اداره کل سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی…
مهر 27, 1400
سرمایه‌گذاری

برگزاری میز خدمت سرمایه‌گذاری

میز خدمت سرمایه‌گذاری با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای در تاریخ 18 مهرماه 1400 توسط ایوان فناوری و نوآوری افرا با حمایت پارک فناوری پردیس برگزار خواهد گردید. میز خدمت سرمایه‌گذاری در قالب خدمات تخصصی اداره کل سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی فناوری…
مهر 4, 1400